Protokoll för Lissies mentaltest 080525 Örebro brukshundklubb
Domare: Leif Hjälm & Martti Keskinen Testledare: Agne Blomqvist

 

Moment 1 2 3 4 5
Samarbete
Förare/Föremål
Koeff. 2
Leker ej/leker
själv/kommer ej
Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/
upprep uppm från förare
Leker själv – men
kommer efter uppmaning
Leker själv – men
kommer tillbaka
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt
lek/kamp
Samarbete
Förare/TL
Koeff. 4
Leker ej/leker
själv/kommer ej
Leker själv, kommer
efter lång tidsfördröjning/
upprep uppm från testled
Leker själv – men
kommer efter uppmaning
Leker själv – men
kommer tillbaka
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt
lek/kamp
Gripa
Ta tag 5 m.
Koeff. 3
Griper ej/nosar på
föremålet
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Griper direkt men ej
med hela munnen, alt
griper direkt och tappar
Griper med hela
munnen, ngn
tidsfördröjning
Griper direkt med hela
munnen, hög fart och
intensitet
Gripa
Ta tag 40 m.
Koeff. 3
Griper ej/nosar på
föremålet
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Griper direkt men ej
med hela munnen, alt
griper direkt och tappar
Griper med hela
munnen, ngn
tidsfördröjning
Griper direkt med hela
munnen, hög fart och
intensitet
Gripa
Hålla i 5 m.
Koeff. 3
Griper ej.
Löst bett, tappar taget
vid upprepade tillfällen.
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
Tuggar/byter tag vid
något tillfälle.
Fast bett, håller i samtliga moment. Alt
växlar till bättre bett 1 ggr
som bibehålls.
Gripa
Hålla i 40 m.
Koeff. 4
Griper ej.
Löst bett, tappar taget
vid upprepade tillfällen.
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
Tuggar/byter tag vid
något tillfälle.
Fast bett, håller i samtliga moment. Alt
växlar till bättre bett 1 ggr
som bibehålls.
Gripa
Slita, dra 5 m.
Koeff. 2
Håller ej. alt
Kliver ur under
passivitet och återgår
ej i aktivitet inom
tidsramen.
Håller, men drar inte
emot.
Växlar mellan att hålla och dra emot.
Drar emot tills
testledaren släpper.
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren
släpper. Alt. intensivt
ruskande
Gripa
Slita, dra 40 m.
Koeff. 2
Håller ej. alt
Kliver ur under
passivitet och återgår
ej i aktivitet inom
tidsramen.
Håller, men drar inte
emot.
Växlar mellan att hålla
och dra emot.
Drar emot tills
testledaren släpper.
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren
släpper. Alt. intensivt
ruskande
Förföljande
Koeff. 2
Startar inte
eller når inte in i banan.
Startar men avbryter.
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan
vända
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.
Startar med hög fart -
målinriktad.
Förföljande
Gripande
Koeff. 3
Nonchalerar
föremålet.
Alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på
föremålet.
Griper tveksamt eller
med tidsfördröjning.
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller
föremålet i minst 3 sek.
Uthållighet
Koeff. 6
Framme, direkt
tillbaka alt. Går ejfram
Framme jobbar
mindre än 30 sekunder
Jobbar i 30 sekunder
Jobbar i 60 sekunder
Jobbar i 90 sekunder,
hämtas av föraren
Social
självsäkerhet
Koeff. 10
Ängslig, osäker
går ej att hantera
Social osäkerhet i alla
situationer
Social osäkerhet i flera
situationer
Socialt säker i de flesta situationer.
Socialt säker i alla
situationer.
Social
nyfikenhet
Koeff. 8
Undviker, skygg
Överdrivet nyfiken,
påträngande
Neutral, låter sig
klappas
Besvarar när figurant
bjuder
Normalt nyfiken när anledning finns
Socialt samspel
Koeff. 8
Svarar ej på
lekinviter
Svarar svagt på lek &
lekinviter - kan avbryta
Svarar snabbt på lek &
lekinviter, svår att bryta
Svarar på lek &
lekinviter
Inbjuder och spelar
med på lek & lekinviter
Handlings-förmåga
Koeff. 10
Försöker inte lösa
problemen.
Försöker endast
kortvarigt eller med liten
aktivitet lösa uppgifter i
de flesta situationer.
Löser uppgifter i de flesta situationer.
Är aktiv för att lösa
uppgifter i de flesta
situationer..
Är aktiv för att lösa
uppgifter i samtliga
situationer.
Anpassnings-förmåga
Koeff. 10
Anpassar med låg
intensitet i samtliga
testsituationer
Anpassar med hög
intensitet i samtliga
testsituationer
Anpassar intensitet –
men med tidsfördröjning
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer
Anpassar intensiteten i
samtliga testsituationer
Koncentration
Koeff. 10
Låg grad av
koncentration i de
flesta situationer. (kan
utföra ovidkommande
handlingar)
Koncentrerad i viss
omfattning, men med
längre avbrott i flera
situationer. (Kan utföra
ovidkommande handling)
Oftast koncentrerad,
men med kortare avbrott i
flera situationer, eller
längre avbrott i enstaka
situationer (1-2)
Koncentrerad, men
med kortare avbrott i
enstaka situationer (1-2)
Obruten koncentration
från tagen retning till
avreaktion i samtliga
situationer.
Avreaktion
Koeff. 10
Kan ej avreagera
alt tar mycket lång tid
för avreaktion, bygger
på sig
Tar lång tid för
avreaktion i flera
situationer
Avreagerar med någon
tidsfördröjning i flera
situationer –alt lång tid i
en enstaka situation
Avreagerar med någon
tidsfördröjning i enstaka
situationer
Avreagerar snabbt i
alla situationer
Minnesbilder
Koeff. 5
Störs av
minnesbilder, många
undvikande beteenden
Kommer väl ihåg,
ofta undvikande
beteenden
Visar minnesbilder,
med enstaka undvikande
beteenden
Visar flera
minnesbilder utan
undvikande beteenden.
Visar enstaka
minnesbilder utan
undvikande beteenden.
Rädsla
Koeff. 4
Flyr i de flesta
testsituationer alt. blir
passiv.
Pendlar mellan
enstaka flyktstarter och
kontroll.
Står emot, pendlar,
intensitetssänk.,
undanmanöver
Står emot,
undanmanöver eller ngn
intensitetssänkning
Står emot i alla
testsituationer, visar ingen
rädsla
Aggressivitet
Koeff. 3
Visar kvarstående
aggression
Visar stor aggression
Visar ingen aggression
Visar liten aggression
Visar måttlig
aggression i form av
kroppsspråk, väl anpassad
till hotet
Nyfikenhet
Koeff. 8
Går inte fram
Lång tid med hjälp
för att gå fram
Går fram med hjälp
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men
med tidsfördröjning
Snabbt fram utan hjälp
i samtliga situationer
Skott

 

 

Avviker från
platsen
Undvikande
reaktioner alt låsningar,
kvar på platsen
Aktivitetshöjande
reaktioner. Kvar på
platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott
Ingen reaktion, kontroll
första skottet

 

Summa: 356 poäng